5η Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 8986/27-4-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην
ιστοσελίδα: https://eody-komy.services.gov.gr