Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της από 9-2-2016 υπ. αριθμ. 253 προκήρυξης