Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’αριθμόν 2092/31-08-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος