Ανακοίνωση διευκρίνισης για την κάτωθι 6633_15-06-2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Μαρούσι 21-06-2018
Αρ. Πρωτ.: 6942

Θέμα: Ανακοίνωση διευκρίνισης για την κάτωθι 6633_15-06-2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

(Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, ώρα 12:00)