Ανακοίνωση σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7706/ 8-4-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος