Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13915/ 10-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΕ Ιατρών Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας)
ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας/ Εργαστηριακής Ιατρικής
ή ΠΕ Βιολόγων/ ΠΕ Μοριακών Βιολόγων

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων,
ΤΕ Επισκεπτών/-τριών Υγείας, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/-τριών,
ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ΠΕ Διοικητικού