Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/27-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές

ΔΕ Οδηγοί

ΠΕ Διοικητικού