Ανάρτηση προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17821/25-8-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Ιατροί ΑΠΥ

Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων και άκυρων υποψηφιοτήτων της υπ΄αριθμ. πρωτ.17821/25-08-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρών με καθεστώς ΑΠΥ

2η ΥΠΕ -ΚΥΤ

3η ΥΠΕ

4η ΥΠΕ & ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ

5η ΥΠΕ

6η ΥΠΕ

ΑΚΥΡΑ