Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων PHILOS – Υποέργο 1