Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 3949/25.02.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος