Ανάρτηση προσωρινών πινάκων των υπ. αριθ. πρωτ. 10740/2019 και 10741/2019 προσκλήσεων της δράσης EU-Jamrai