Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπου υλικού, επιγραφών & βινυλίων οχημάτων – Νέα καταληκτική ημερομηνία

Νέα Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 2 Αυγούστου 2019