ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής, περιφερειακών συσκευών και δικτυακών υποδομών

|
06.05.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τις «Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής, περιφερειακών συσκευών και δικτυακών υποδομών»

CPV: 72253200-5 «Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής»

Χρόνος λήξης κατάθεσης προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2019
Χρόνος λήξης για την παροχή πληροφοριών: ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΪΟΥ 2019
Χρόνος ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2019

image_print