ΚΕΕΛΠΝΟ

Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εμβολίων (CPV:33651600-4) για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

|
26.09.2018

Μαρούσι 26-9-2018
Αρ. Πρωτ.: 3743
ΑΔΑΜ: 18PROC003746414

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εμβολίων (CPV:33651600-4) για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 16:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 19-10-2018 ώρα 12:00

image_print