1

Πολυανθεκτικά Παθογόνα στα Νοσοκομεία – “Προκρούστης”