Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων στο Κ.Ε.Δ.Υ.

Θέμα: Εκ νέου πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων στο Κ.Ε.Δ.Υ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών