Έκτακτα Περιστατικά Δημόσιας Υγείας – Κ.ΕΠΙΧ.

Αρμοδιότητες του Κ.ΕΠΙΧ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) αποτελεί κομβικό γραφείο του Οργανισμού για την εξασφάλιση της διαρκούς και ομαλής λειτουργίας του. Οι βασικές λειτουργίες του είναι η λήψη και η επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με θέματα δημόσιας υγείας αλλά και η διαχείριση και η εκτίμηση κινδύνου, οξέων και άλλων συμβάντων Δημόσιας Υγείας. Οι πληροφορίες και τα αιτήματα στο Κ.ΕΠΙΧ προέρχονται από:

 • Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς του τομέα της υγείας όπως Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιών, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικές Κλινικές
 • Άλλους φορείς και ινστιτούτα όπως Περιφέρειες, ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, ΠΥ, κ.ά.
 • Ιδιώτες επαγγελματίες υγείας
 • Πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στα λοιμώδη νοσήματα αλλά και για γενικότερα θέματα δημόσιας υγείας

Το προσωπικό του Κ.ΕΠΙΧ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης σχεδίων και μνημονίων διαχείρισης και αντιμετώπισης συμβάντων που αφορούν στην Δημόσια Υγεία και προέρχονται από γνωστούς παθογόνους μικροοργανισμούς, από νεοαναδυόμενα νοσήματα είτε από ηθελημένη απελευθέρωση παραγόντων. Σημαντική είναι η εμπειρία του προσωπικού του Κ.ΕΠΙΧ από την συμμετοχή του σε ασκήσεις επί χάρτου σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Στις δράσεις του ανήκει και η συνεργασία με την τηλεφωνική γραμμή για το κάπνισμα 1142 καθώς και με την τηλεφωνική γραμμή για το AIDS 210-7222222.

Δραστηριότητα – Ρόλος

Το Γραφείο Εκτίμησης Κινδύνου και Αντιμετώπισης οξέων συμβάντων δημόσιας υγείας ανήκει στο Κ.ΕΠΙΧ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν περιστατικά ηθελημένης απελευθέρωσης βιολογικών παραγόντων, η οποία αποχτήθηκε ιδιαίτερα κατόπιν εκπαιδεύσεων του προσωπικού του γραφείου κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Βασικές δράσεις του γραφείου είναι:

 • Η διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών από ηθελημένη απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων και η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε Εθνικό επίπεδο π.χ. ΓΓΠΠ, ΕΛ.ΑΣ. ΠΥ.
 • Η συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις σε θέματα που αφορούν τα ΧΒΡΠ συμβάντα και η συμμετοχή σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας.
 • Η παρακολούθηση δικτυακών τόπων (MedISys, HEDIS, proMED-mail, WHO, ECDC, CDC, IAEA κα.), για θέματα ηθελημένης απελευθέρωσης βιολογικών, χημικών και ραδιολογικών παραγόντων έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για πιθανά ΧΒΡΠ συμβάντα που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο.
 • Η συμμετοχή σε ασκήσεις επί χάρτου και σε ασκήσεις στο πεδίο τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με ΧΒΡΠ συμβάντα.
 • Η ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό πάνω σε θέματα που αφορούν τα ΧΒΡΠ συμβάντα.
 • Η ανάπτυξη σχεδίων που αφορούν σε αναδυόμενα και υπάρχοντα νοσήματα της κοινότητας τόσο στον Ελλαδικό όσο και στο Διεθνή χώρο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Λιάντης Ηλίας , Υπεύθυνος Τμήματος, τηλ. 210-5212028

Γραμμή για τη δημόσια υγεία

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στα λοιμώδη νοσήματα αλλά και για λοιπά θέματα δημόσιας υγείας, σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιών, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ιδιωτικές κλινικές, αλλά και σε άλλους φορείς και ινστιτούτα όπως Περιφέρειες, ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, ΠΥ, κ.ά.

Οι κλήσεις απαντώνται από γιατρούς ή νοσηλευτές και ειδικευμένο διοικητικό προσωπικό. Η τηλεφωνική επικοινωνία με το επιστημονικό προσωπικό του Κ.ΕΠΙΧ. δεν αντικαθιστά τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, αλλά συνιστά την αντιμετώπιση των περιστατικών στα πλαίσια της Δημόσιας Υγείας.