ΚΕΕΛΠΝΟ

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΟΔΥ

O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας – ΕΟΔΥ ιδρύθηκε από το νόμο 4600/9.3.2019 (ΦΕΚ 43/Α/9.3.2019)
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 48 ν.4600/9.3.2019:

  1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με
    την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας»
    (Ε.Ο.Δ.Υ.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουρ-
    γού Υγείας.
  2. Έδρα του Ε.Ο.Δ.Υ. ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου
    Αττικής.

Παράλληλα, με το άρθρο 62 του ιδίου νόμου καταργήθηκε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ):
Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επω-
νυμία «Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)», που έχει ιδρυθεί με το άρθρο 26 του
ν. 2071/1992 (Α΄ 123), καταργείται και στα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός δι-
άδοχός του, ο Ε.Ο.Δ.Υ..

image_print