ΚΕΕΛΠΝΟ

Καταγραφή νεοπλασιών

image_print

Η δήλωση των περιπτώσεων καρκίνου από τους αντίστοιχους γιατρούς κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος και ιδιωτικής κλινικής είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3941/1959, “Περί Οργανώσεως του Αντικαρκινικού Αγώνος“.

Από το Δεκέμβριο του 2011, εκκίνησε η συστηματική αναβάθμιση του ΕΑΝ με τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων μέσω των “επιμελητών καταγραφής” ή “καταγραφέων” καρκίνου (Σχετ. η με αρ. πρωτ.: Υ4α/οικ.136216/09-12-2011 Εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας και η με αρ. πρωτ.: οικ.1010/31-12-2011 Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής). Για την περαιτέρω ανάπτυξή του εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2014 η με αρ. πρωτ.: Υ1ΓΠ/οικ. 4570/15-1-2014 (+ Πίνακας) Εγκύκλιος της Υφυπουργού Υγείας για την ενίσχυση του ΕΑΝ και του ρόλου των καταγραφέων. Στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ: Υ1ΓΠ/οικ. 84450/19-9-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Υγείας ζητήθηκε από όλα τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές της χώρας να ενεργοποιηθεί η καταγραφή και να διευκολυνθεί η εκπαίδευση και το έργο των καταγραφέων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μόνιμο-σταθερό δίκτυο καταγραφέων όπως ορίζουν οι σχετικές Εγκύκλιοι του Υπουργείου.

Σημαντικό ρόλο στην ορθή λειτουργία των Αρχείων Νεοπλασιών των Νοσοκομείων διαδραματίζουν οι Ογκολογικές Επιτροπές των Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών (ΟΕΝ) (Σχετ. η με αριθμ. πρωτ.: Υ4α/οικ.1858/10-1-2005 Απόφαση του Υπουργού Υγείας καθώς και η με αρ. πρωτ.: Υ4α/οικ.11056/28-1-2011 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Υγείας). Το ΚΕΕΛΠΝΟ σεβόμενο την ιδιωτικότητα των ασθενών λειτουργεί με “Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Αρχείου με Ευαίσθητα Δεδομένα” κατά το άρθρο 7, παρ. 2, στοιχ. ε’ περ. γγ του Ν. 2472/1997 και τηρεί πάντοτε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί “Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”. Το προσωπικό που εργάζεται στο ΕΑΝ είναι διαπιστευμένο και υπογράφει σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας και Εχεμυθείας κατά τα διεθνή πρότυπα. Ταυτόχρονα, το ΕΑΝ βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 27001:2013, το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια πληροφοριών με αυστηρές απαιτήσεις σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των δεδομένων.

Η ορθή καταγραφή των περιστατικών αποτελεί την αφετηρία του εγχειρήματος καθώς κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η εξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων συμπερασμάτων για τη συχνότητα της νόσου (επίπτωση και επιπολασμό) και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ογκολογικών ασθενών. Με βάση το σχεδιασμό του ΕΑΝ, στην καταγραφή συμμετέχουν όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (δημόσια και ιδιωτικά) ούτως ώστε τα αποτελέσματα που θα εξάγονται να έχουν πληθυσμιακή αναφορά.

Τα νοσοκομεία τα οποία συμμετέχουν στην ηλεκτρονική καταγραφή είναι 47 από τα 158 συνολικά νοσοκομεία (129 Δημόσια και 29 Ιδιωτικά) που έχουν ορίσει καταγραφέα. Ο αριθμός των καταγραφέων ανέρχεται σε 209 υγειονομικούς «μόνιμους» υπαλλήλους (επισκέπτες υγείας και νοσηλευτές) των νοσοκομείων, εκ των οποίων οι 150 είναι τακτικοί, οι 17 ισότιμοι και οι 42 αναπληρωματικοί. Επιπροσθέτως, το ΕΑΝ είναι στελεχωμένο με 11 καταγραφείς που έχουν άμεση σχέση εργασίας με το ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω ΕΣΠΑ και έχουν διατεθεί σε μεγάλα, ειδικά νοσοκομεία για την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης σχετικά με την καταγραφή εντός των νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι η καταγραφή των νεοπλασιών διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΑΝ από το Μάιο του 2014 και μετά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και του προτύπου ISO 27001:2013, ενώ έχουν παραχωρηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό συνολικά 111 ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Η μεταφορά των δεδομένων από και προς το ΕΑΝ γίνεται μέσω της χρήσης ειδικών πρωτοκόλλων ασφαλείας για τη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Για τον ίδιο λόγο, τα δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται στο ΕΑΝ φυλάσσονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Η συλλογή της απαιτούμενης πληροφορίας απαιτεί τεχνογνωσία και χρόνο εξαιτίας των υπαρκτών δυσκολιών που υπάρχουν εντός των νοσοκομείων (έλλειψη μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων, μη επικαιροποίηση των ιατρικών φακέλων των ασθενών ακόμα και σε νοσοκομεία που διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα, μη πλήρης καταγραφή του ΑΜΚΑ κλπ). Η υπευθυνότητα των καταγραφέων και κατά συνέπεια η εγκυρότητα των στοιχείων που εισάγονται στο σύστημα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τον καρκίνο στη χώρα. Για το λόγο αυτό, το ΕΑΝ διενεργεί συστηματικούς ελέγχους στα καταγραφόμενα στοιχεία με στόχο και τη συνεχή εκπαίδευση των καταγραφέων.

Για τον τυποποιημένο και ενιαίο τρόπο καταγραφής το ΕΑΝ έχει αναπτύξει και παρέχει στους καταγραφείς καρκίνου όλη την απαραίτητη σχετική τεχνογνωσία και οδηγίες μέσω ειδικών εγχειριδίων και τεχνικών κειμένων διαθέσιμων στην περιοχή ελεγχόμενης πρόσβασης (intranet). Επιπλέον, για την πληρέστερη επιμόρφωση τους, οι καταγραφείς συμμετέχουν τακτικά σε ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΑΝ με πόρους του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΕΣΠΑ. Η κωδικοποίηση της πληροφορίας που αφορά στις νεοπλασίες και συλλέγεται από τους καταγραφείς κωδικοποιείται από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Γραφείου ΕΑΝ στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Η κωδικοποίηση γίνεται με βάση τα πρότυπα του Διεθνούς Συστήματος Ταξινόμησης Ογκολογικών Νοσημάτων, 3η έκδοση (ICD-O-3) και της Διεθνούς Ταξινόμησης του Παιδικού Καρκίνου 3η έκδοση (ICCC-3).

image_print