ΕΞΕ-ΚΠ-18511/2020-02/09/2020 – Πρόσκληση προμήθειας ΚΙΤ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού για τις ΚΟΜΥ

Επισυνάπτεται (βλ. Σχετικά Έγγραφα) η υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-18511/2020-02/09/2020 “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού, στο πλαίσιο του Υποέργου 21  «Προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού – Φάση II», της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού κατ΄οίκον», με κωδικό ΟΠΣ 5061257.