ΚΕΕΛΠΝΟ

ΕΞΕ-ΚΠ- 5026/2022-02/03/2022 Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της με αρ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ- 2865/2022- 02/02/2022

|
03.03.2022