1

ΕΞΕ-ΚΠ-5034/2022- 02/03/2022 Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕΚΠ-3065/2022-04/02/2022