Κοινή Ευρωπαϊκή Δράση – Joint Action Antimicrobial Resistance & Healthcare Associated Infections (EUJAMRAI)

Κοινή Ευρωπαϊκή Δράση για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής και την πρόληψη των Λοιμώξεων που συνδέονται με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας “EU-JAMRAI”

Ο πρωταρχικός στόχος της κοινής ευρωπαϊκής δράσης ΕU-JAMRAI είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές υγείας για την καταπολέμηση της Μικροβιακής Αντοχής και τη μείωση των Λοιμώξεων που Συνδέονται με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η διάρκεια της δράσης είναι 3 έτη και έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριος 2017.

Το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ ηγείται της δράσης (WP6.1) που στοχεύει στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υγείας μέσω της αλλαγής της συμπεριφοράς του Οργανισμού και κατ΄ επέκταση των επαγγελματιών υγείας (top – down approach). Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ κατευθυντήριων οδηγιών και κλινικής πραγματικότητας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες, στις ανάγκες, στους πόρους και στην κουλτούρα των υγειονομικών συστημάτων μέσα στα οποία υλοποιούνται.

Η αρχική ιδέα του εγχειρήματος αυτού βασίζεται στην παγκόσμια αποδοχή ότι η εφαρμογή του Ελέγχου Λοιμώξεων απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση και τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων θεσμών του οργανισμού. Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η «πυραμίδα» Ελέγχου Λοιμώξεων (διοικητές νοσοκομείων, Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και επαγγελματίες Υγείας) δραστηριοποιείται σε διαφορετικές χώρες και υγειονομικά συστήματα. Και ανεξάρτητα από τη δομή και τους πόρους του εκάστοτε υγειονομικού συστήματος, η κουλτούρα του οργανισμού και η αντιμετώπιση του ελέγχου λοιμώξεων από τους επαγγελματίες υγείας έχουν αναδειχθεί ως βασικοί παράγοντες για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων.

Είναι απαραίτητο λοιπόν, να ερευνήσουμε περισσότερο τον τομέα αυτό και να δημιουργήσουμε εργαλεία για την προώθηση της εφαρμογής των βασικών συστατικών των Προγραμμάτων Ελέγχου Λοιμώξεων σε όλα τα υγειονομικά συστήματα στοχεύοντας στην αλλαγή της συμπεριφοράς Οργανισμού, θεσμικών οργάνων και επαγγελματιών υγείας.

Τους πρώτους 18 μήνες υλοποίησης της δράσης έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω δραστηριότητες:

  1. Η ομάδα υλοποίησης του WP6.1 σχεδίασε 6 ερωτηματολόγια για τις 2 πανευρωπαϊκές Έρευνες (Α & Β), που μεταφράστηκαν σε 6 διαφορετικές γλώσσες, στα οποία είχαν πρόσβαση οι χρήστες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που υλοποιήθηκε από το προσωπικό του ΕΟΔΥ. Συνολικά απαντήθηκαν 2649 ερωτηματολόγια από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία).
  2. Έρευνα Α: Σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των απαραίτητων δομών για την εφαρμογή των βασικών συστατικών ενός προγράμματος ελέγχου λοιμώξεων σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες του ECDC & WHO και στην οποία συμμετείχαν Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), διοικητές νοσοκομείων και Αρχές Δημόσιας Υγείας (ΑΔΥ). Συνολικά, συμμετείχαν 519 νοσοκομεία, 161 διοικητές νοσοκομείων και 23 εκπροσώπους Αρχών Δημόσιας Υγείας. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 72 νοσοκομεία από όλες τις ΔΥΠΕ και 27 διοικητές νοσοκομείων.
  3. Έρευνα Β: Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση των παραγόντων (συμπεριφορές, επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, έλλειψη ευαισθητοποίησης κ.λπ.) που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή ενός προγράμματος ελέγχου λοιμώξεων στην κλινική πρακτική και οι οποίοι συνδέονται με την πολιτική και την κουλτούρα του οργανισμού- νοσοκομείου, και στην οποία συμμετείχαν Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και διοικητές νοσοκομείων. Συνολικά, συμμετείχαν 1573 επαγγελματίες υγείας, 411 μέλη ΕΝΛ και 147 διοικητές νοσοκομείων. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 406 ΕΥ, 112 μέλη ΕΝΛ και 19 διοικητές νοσοκομείων.
  4. Η ομάδα υλοποίησης του WP6.1 σχεδίασε το Ενιαίο Πρόγραμμα Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΠΕΛ) με βάση τα αποτελέσματα των Ερευνών Α & Β, τα βασικά

στοιχεία ενός Προγράμματος Ελέγχου Λοιμώξεων από τις πρόσφατες οδηγίες του ΠΟΥ, τις οδηγίες του ECDC και τη διεθνή βιβλιογραφία. Το ΕΠΕΛ έχει τη δυνατότητα καθολικής εφαρμογής το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, ανεξάρτητα από τους διαθέσιμους πόρους ή τις ιδιαιτερότητες του υγειονομικού συστήματος της κάθε χώρας. Το ΕΠΕΛ εμπεριέχει δράσεις και μέτρα που στοχεύουν ταυτόχρονα στην διαμόρφωση κατάλληλης συμπεριφοράς και συμμόρφωσης στις αρχές πρόληψης λοιμώξεων, σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας και σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων σε μία μονάδα υγείας. Το συγκριμένο σχέδιο δεν είναι το τελικό, καθώς αυτό θα οριστικοποιηθεί με το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής. Η πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΕΛ έχει ξεκινήσει να υλοποιείται σε διάφορες μονάδες υγείας σε ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις δράσεις του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στο: https://eu-jamrai.eu/