Πίνακας επιτυχόντων για την υπ. αριθ. 13321/24-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος