Προκήρυξη για θέσεις εργασίας με συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου