ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος – Ματαίωση

|
27.05.2019

Σας γνωστοποιούμε τη ματαίωση της υπ’ αριθμ. πρωτ 3858/27-05-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την μίσθωση ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί εκ νέου με νέες τεχνικές προσφορές.

CPV: 66114000-2

Κριτήριο ανάθεσης για την παρούσα σύμβαση ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Διάρκεια μίσθωσης: 60 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας και έως ώρα 15:00.

image_print