Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας με δικαίωμα προαίρεσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών