ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και επεξεργασίας αποβλήτων – Διευκρινίσεις

|
11.09.2019

Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και έως ώρα 15:00.

image_print