1

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εκατόν πενήντα (150) γιλέκων εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS

Αθήνα: 02-01-2018
Αρ.Υπ.Σημ.: 5

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εκατόν πενήντα (150) γιλέκων εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00)

Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών σε σφραγισμένο φάκελο, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15123.