Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ

Μαρούσι 22-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 18008_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, ώρα 11:30)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός δέκα (10) ημερών.