Προσωρινοί πίνακες για την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2020 για ανάγκες φύλαξης