ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Εργαστηριακής Επιδημιολογικής Επιτήρησης

Αντικείμενο

Το Γραφείο Εργαστηριακής Επιδημιολογικής Επιτήρησης είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την υλοποίηση του συστήματος εργαστηριακής επιτήρησης με το οποίο επιτηρούνται τα εργαστηριακά ευρήματα κλινικών δειγμάτων από ασθενείς/κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων. Τα παθογόνα που επιτηρούνται μέσω του συστήματος είναι τα εξής: Salmonella spp.

Shigella spp., STEC, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica, Streptococcus pneumoniae, Brucella spp., Legionella pneumophila, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, ιός Ερυθράς, ιός Ηπατίτιδας Α, και Toxoplasma gondii.

Οι στόχοι της εργαστηριακής επιτήρησης είναι οι εξής:

Λειτουργίες και Δράσεις

Α. Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος εργαστηριακής επιτήρησης,

Τo σύστημα της εργαστηριακής επιδημιολογικής επιτήρησης λειτουργεί πιλοτικά σε μικροβιολογικά εργαστήρια δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων από το Φεβρουάριο του 2012. Ο αριθμός των σημείων αυξάνεται σταδιακά έως ότου επιτευχθεί ο στόχος της συμμετοχής ενός ικανού αριθμού σημείων, αντιπροσωπευτικών της γεωγραφικής και πληθυσμιακής κατανομής του πληθυσμού στόχου όλης της χώρας.

Β. Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος και διορθωτικές ενέργειες όπως:

Γ. Διατήρηση βάσεων δεδομένων με τα εργαστηριακά ευρήματα και βασικές δημογραφικές πληροφορίες

Τα δεδομένα διατηρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε με τη χρήση του λογισμικού Epi-Info του Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Η.Π.Α..

Δ. Σταδιακή επέκταση του συστήματος σε επιπρόσθετα σημεία που περιλαμβάνουν τα μικροβιολογικά εργαστήρια δημοσίων νοσοκομείων και ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων της χώρας.

Ε. Διαχείριση και αξιολόγηση των δεδομένων, που περιλαμβάνει:

ΣΤ. Διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας Μέλη του προσωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις στα συμμετέχοντα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα και εκπαιδεύουν επαγγελματίες υγείας στην εφαρμογή του συστήματος εργαστηριακής επιτήρησης.

Ζ. Σχεδιασμός της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων

Η ανάλυση θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και θα περιλαμβάνει (α) την αποτύπωση των διαχρονικών τάσεων στη συχνότητα ανίχνευσης των συμπεριλαμβανομένων παθογόνων, (β) τη γεωγραφική απεικόνιση της συχνότητάς τους, (γ) την ανάλυση κατά ηλικία, φύλο, εθνικότητα και λοιπούς παράγοντες που περιλαμβάνονται στα δελτία καταγραφής.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Λάμπρου Αγγελική Υπεύθυνος/η Γραφείου
Ιωάννα Κόκκαλη
image_print