Γρ. Τροφιμογενών Νοσημάτων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Γραφείο Τροφιμογενών Νοσημάτων επιτηρεί τα νοσήματα που μεταδίδονται με την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου ή νερού:

 • Νοσήματα που επιτηρούνται μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης: σαλμονέλλωση (μη τυφο-παρατυφική), τυφοειδής πυρετός/παράτυφος, ηπατίτιδα Α, λιστερίωση, σιγκέλλωση, αλλαντίαση, χολέρα, λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο (EHEC), κολοβακτηρίδιο που παράγει Shiga-τοξίνη (STEC), κολοβακτηρίδιο που παράγει Vero-τοξίνη (VTEC).
 • Νοσήματα που προκαλούνται από τα παθογόνα που επιτηρούνται μέσω του συστήματος εργαστηριακής δήλωσης: Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., VTEC, Yersinia enterocolitica, Giardia lamblia, Cryctosporidium parvum, Entamoeda histolytica.
 • Συρροές κρουσμάτων τροφιμογενούς / υδατογενούς νοσήματος.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται :

Α. Ο συντονισμός της επιτήρησης των τροφιμογενών νοσημάτων

 • υποδοχή και εκτίμηση των δελτίων υποχρεωτικής δήλωσης τροφιμογενών νοσημάτων,
 • επικοινωνία με τις διευθύνσεις υγείας και κατά περίπτωση, τις διευθύνσεις κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων για τη διερεύνηση και το συντονισμό των δράσεων
 • απόκρισης σε μεμονωμένα κρούσματα τροφιμογενούς νοσήματος και σε συρροές κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας,
 • συντονισμός του δικτύου επιτήρησης σαλμονελλών-σιγκελλών μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων (Κέντρων Αναφοράς),
 • συντονισμός της εργαστηριακής δήλωσης νοσημάτων.

Β. Η αξιολόγηση του συστήματος επιτήρησης των τροφιμογενών νοσημάτων

 • στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των συστημάτων επιτήρησης και αξιολόγηση της πληρότητας των βάσεων δεδομένων και της ποιότητας των δεδομένων.

Γ. Η στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των συστημάτων επιτήρησης για την εξαγωγή συμπερασμάτων που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό δράσεων δημόσιας υγείας και την έκδοση εκθέσεων με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Δ. Η διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων και συρροών κρουσμάτων τροφιμογενών νοσημάτων

 • επιτόπια επίσκεψη και διεξαγωγή αναλυτικής επιδημιολογικής μελέτης, στα πλαίσια της διερεύνησης συρροών, όταν κρίνεται σκόπιμο και λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας,
 • καταχώριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την επιδημιολογική, εργαστηριακή και περιβαλλοντική διερεύνηση των συρροών τροφιμογενούς/υδατογενούς νοσήματος σε βάση δεδομένων.

Ε. Η έκδοση ενημερωτικού υλικού

 • κατάρτιση πρωτοκόλλων απόκρισης σε περίπτωση εμφάνισης μεμονωμένων κρουσμάτων ή συρροών κρουσμάτων τροφιμογενούς/υδατογενούς νοσήματος,
 • ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του κοινού (FAQs),
 • έκδοση οδηγιών για τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας (συστάσεις προς τους ξενοδόχους για τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε ενοίκους ή προσωπικό, οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση κ.ά.).

Στ. Η ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού / των επαγγελματιών υγείας- απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τα νοσήματα του Γραφείου.

Τα ερωτήματα μπορεί να προέρχονται από το κοινό, επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες σε χώρους εστίασης, μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, διεθνείς οργανισμούς κ.ά., συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τον Ερυθρό Σταυρό και άλλους φορείς, όποτε ζητηθεί η συμβολή του Γραφείου και η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως για επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις περιφερειακές ενότητες.

Ζ . Η συνεργασία με άλλους φορείς

 • συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και από κοινού παρεμβάσεις δημόσιας υγείας,
 • συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η. Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC)

 • Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης (TESSy),
 • Πρόγραμμα Food- and Waterborne Diseases and Zoonoses (FWD), (α)συμμετοχή στην πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών EPIS (Epidemic Intelligence Information System). Απαντήσεις σε μηνύματα που αφορούν συρροές τροφιμογενούς νοσήματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, την εμφάνιση νέων στελεχών ή άλλων ασυνήθιστων συμβάντων και ανάρτηση ερωτημάτων, (β)συμμετοχή στις ετήσιες συναντήσεις του προγράμματος, (γ)συμμετοχή σε συζητήσεις και ομάδες εργασίας που αφορούν στις μελλοντικές στρατηγικές που θα υιοθετήσει το ECDC για την απόκριση σε περίπτωση διεθνών επιδημιών τροφιμογενούς νοσήματος, ιδιαίτερα όταν σε αυτές εμπλέκονται πέραν της μιας χώρας.

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

 • αποστολή δεδομένων που αφορούν τις συρροές τροφιμογενούς/υδατογενούς νοσήματος και τα αποτελέσματα της διερεύνησής τους σε ετήσια βάση,
 • συμμετοχή στις ετήσιες συναντήσεις και σε επιμέρους διαδικασίες που μπορεί να ζητηθούν (π.χ. αλλαγές στη βάση δεδομένων, επιλογή νέων μεταβλητών κ.ά.),
 • συνεργασία για την έκδοση της ετήσιας αναφοράς.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)

 • ετήσια αποστολή επιδημιολογικών δεδομένων που αφορούν: α) τα κρούσματα των τροφιμογενών νοσημάτων, β) τον αριθμό των δηλωθεισών συρροών και γ) τα αποτελέσματα της διερεύνησής τους.

Θ. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της επιτήρησης και της διερεύνησης

 • εκθέσεις προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προς ενδιαφερόμενα άτομα (πολίτες, επαγγελματίες κ.ά.),
 • ανακοινώσεις σε συνέδρια, συναντήσεις και ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • δημοσιεύσεις σε επιστημονικά διεθνή και ελληνικά περιοδικά.

Ι. Λοιπές δραστηριότητες

 • συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για το ενημερωτικό υλικό (newsletter) του ΚΕΕΛΠΝΟ,
 • συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Θνησιμότητας που εφαρμόζεται στα πλαίσια του Προγράμματος European Mortality Monitoring (Euro MoMo), στο οποίο συμμετέχουν και άλλες 19 ευρωπαϊκές χώρες,
 • συμμετοχή στην ομάδα εργασίας «Μικροβιολογικοί κίνδυνοι» του ΕΦΕΤ για την κατάρτιση των προγραμμάτων Επίσημου Ελέγχου της Ασφάλειας και Ποιότητας των Τροφίμων έτους 2011 στα πλαίσια του ΠΟΕΣΕ 2007-2011.