ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρ. Μικροβιακής Αντοχής

Σε συνεργασία με ειδικές επιστημονικές ομάδες συγγραφής κατευθυντήριων οδηγιών, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και διανεμηθεί στα νοσοκομεία και άλλους χώρους παροχής υγείας :

  1. Κατευθυντήριες οδηγίες για τον ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα Σταφύλλοκοκκο (MRSA).
  2. Κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή των χεριών και τη χρήση γαντιών στο Νοσοκομείο.
  3. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του νοσοκομειακού ιματισμού.
  4. Κατευθυντήριες οδηγίες για την προφύλαξη του προσωπικού από λοιμώδη νοσήματα σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
  5. Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με κατασκευαστικές εργασίες στο Νοσοκομείο.
  6. Κατευθυντήριες οδηγίες προφύλαξης του προσωπικού κατά τον χειρισμό νεκρών σωμάτων με μολυσματικά νοσήματα.

Ι. Σκοπός του Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής

Η μικροβιακή Αντοχή αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας και σχετίζεται άμεσα τόσο με την χρήση των αντιβιοτικών όσο και με την διασπορά των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροοργανισμών σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Το Γραφείο Μικροβιακής Αντοχής είναι ένα νεοσύστατο Γραφείο (28/8/2013) που έχει ως βασικό σκοπό του την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής στην χώρα μας, τόσο στην κοινότητα όσο και στο νοσοκομειακό χώρο.

ΙΙ. Λειτουργία

Η λειτουργία του Γραφείου βασίζεται στους παρακάτω άξονες :

Α. Επιτήρηση ασθενών με λοίμωξη/αποικισμό από ανθεκτικά βακτήρια η οποία περιλαμβάνει:

Β. Δράσεις παρέμβασης για τον έλεγχο και περιορισμό της διασποράς των ανθεκτικών βακτηρίων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Γ. Επιτήρηση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών καθώς και της προώθηση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών στην κοινότητα και στα νοσοκομεία.

II.Δράσεις

Α. Επιτήρηση ασθενών με λοίμωξη/αποικισμό από ανθεκτικά βακτήρια

1. Επιτήρηση λοιμώξεων από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram αρνητικά παθογόνα

Το Γραφείο στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τον έλεγχο της διασποράς των πολυανθεκτικών Gram αρνητικών μικροοργανισμών σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας – Προκρούστης, επιτηρεί τις βακτηριαιμίες, από τα τρία σημαντικότερα παθογόνα που αποτελούν τα κύρια αίτια των νοσοκομειακών λοιμώξεων (Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas).

Με την νέα Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971, ΦΕΚ 388/18-2-2014) η επιτήρηση των βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης «Προκρούστης» γίνεται υποχρεωτική. Στην επιτήρηση προστίθενται οι βακτηριαιμίες από ανθεκτικά στην Μεθικιλλίνη στελέχη S.aureus (MRSA) καθώς και από ανθεκτικά στα γλυκοπεπτίδια στελέχη Enterococcus spp (VRE).

Κάθε εβδομάδα το Γραφείο με fax λαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο δελτίο καταγραφής της βακτηριαιμίας (ένα δελτίο ανά λοίμωξη και ανά ασθενή) από όλα τα συμμετέχοντα νοσοκομεία το οποίο καταχωρείται στην βάση δεδομένων. Εάν δεν υπάρχει ασθενής με βακτηριαιμία στο νοσοκομείο την συγκεκριμένη εβδομάδα, οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων αποστέλλουν μηδενική δήλωση. Στην επιτήρηση μέχρι τώρα συμμετέχουν 109 δημόσια, δύο στρατιωτικά και 19 ιδιωτικά νοσοκομεία. Από τα δεδομένα αυτά και τις ημέρες νοσηλείας που παραλαμβάνουμε από κάθε ΥΠΕ ξεχωριστά, προκύπτει η επίπτωση των βακτηριαιμιών ανά 1000 ημέρες νοσηλείας, που αποτελεί βασικό δείκτη διασποράς των συγκεκριμένων παθογόνων στο νοσοκομειακό χώρο. Μέσω αυτού του δείκτη αξιολογείται η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στα νοσοκομεία, στις ΥΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας.

2. Επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών με λοίμωξη/αποικισμό από στελέχη εντεροβακτηριακών που παράγουν NDM

Τα εντεροβακτηριακά που παράγουν NDM είναι παθογόνα που διαθέτουν ένα νεοεμφανιζόμενο στη χώρα μας μηχανισμό αντοχής, ο οποίος τα καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικά σε όλα σχεδόν τα διαθέσιμα αντιβιοτικά. Η πρώτη ανίχνευσή τους στα ελληνικά νοσοκομεία έγινε το 2013 και έκτοτε αυξάνονται συνεχώς οι αναφορές νοσοκομείων με ασθενείς που φέρουν το συγκεκριμένο παθογόνο. Το Γραφείο Μικροβιακής Αντοχής επιτηρεί τους νοσηλευόμενους ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό από στελέχη που παράγουν NDM, με σκοπό τον έλεγχο και περιορισμό της διασποράς των συγκεκριμένων παθογόνων.

3. Επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών στα νοσοκομεία και στην κοινότητα

Η κατανάλωση αντιβιοτικών σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής. Το Γραφείο Μικροβιακής Αντοχής εκπροσωπεί το ΚΕΕΛΠΝΟ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης Κατανάλωσης Αντιβιοτικών (ESAC-NET),με την ανάρτηση στη βάση δεδομένων του (Tessy/ESAC) δεδομένα κατανάλωσης από την κοινότητα και τα νοσοκομεία.

Β. Δράσεις παρέμβασης

1. Δράσεις Παρέμβασης για τον έλεγχο της διασποράς των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης –Προκρούστης

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για τις δράσεις παρέμβασης στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης-Προκρούστης η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Γ. Δράσεις για την προώθηση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών στην κοινότητα και στο χώρο

Το Γραφείο Μικροβιακής Αντοχής συμμετέχει σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στην κοινότητα και στο νοσοκομειακό χώρο σημαντικότερες των οποίων είναι οι παρακάτω:

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δρ. Φλώρα Κοντοπίδου Υπεύθυνος/η Γραφείου
Μαρία Παπαδάκη Νοσηλεύτρια
Σοφία Γιαννουλίδου Διοικητικός
Όλγα Λίωρη Διοικητικός
Μαρίνα Ζακυνθινού Διοικητικός
Δανάη Παπαδοπούλου Διοικητικός
image_print