ΚΕΕΛΠΝΟ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση εξοπλισμού πληροφορικής

|
18.04.2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Ε.Ο.Δ.Υ., εκτιμώμενης αξίας 52.532,90€ (άνευ Φ.Π.Α.)

CPV30200000-1«Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες»
CPV 48820000-2 «Εξυπηρετητές»
CPV 48620000-0 «Λειτουργικά συστήματα»
CPV48900000-7 «Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών»

 

Ημερομηνία λήξης προσφορών: Πέμπτη 02.05.2019.

image_print