ΚΕΕΛΠΝΟ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας

|
02.09.2019
image_print

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Ε.Ο.Δ.Υ.

CPV35111000-5«Πυροσβεστικός εξοπλισμός»
CPV35111100-6«Αναπνευστικές συσκευές πυρόσβεσης»
CPV 35111320-4«Φορητοί πυροσβεστήρες»
CPV 31440000-2 «Μπαταρίες»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 12/09/2019 και ώρα 15:00

image_print