1

Τηλεφωνική Γραμμή & Συμβουλευτικός Σταθμός για το AIDS

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός (Σ.Σ.) και η Τηλεφωνική Γραμμή (Τ.Γ.) για το AIDS, υπηρεσίες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, υπάγονται στο Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα και λειτουργούν από το Σεπτέμβριο του 1992.

Παρουσίαση – Ιστορικό Γραφείου

Κύριο αντικείμενό τους είναι η εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε θέματα AIDS ή άλλων ΣΜΝ , με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική πρόληψη, καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση των ποικίλων ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών των οροθετικών ατόμων, των ατόμων του περιβάλλοντός τους αλλά και του κοινού γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό κατά συνέπεια, γίνονται αντικείμενο ψυχολογικής προσέγγισης ή επεξεργασίας – ανάλογα με την εκάστοτε δράση και το εκάστοτε αίτημα – και άλλα ζητήματα όπως ιδίως εκείνα που άπτονται σε θέματα διαφυλικών σχέσεων, σεξουαλικότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού, αγωγής υγείας κ.ά.

Η άμεση σύνδεση και συνεργασία της Τηλεφωνικής Γραμμής με το Συμβουλευτικό Σταθμό και αντιστρόφως, διασφαλίζουν την ενιαία επιστημονική προσέγγιση και επεξεργασία του αντικειμένου δουλειάς μας, γεγονός από το οποίο επωφελούνται άμεσα οι χρήστες της υπηρεσίας στο τρόπο που αντιμετωπίζονται τόσο οι ίδιοι όσο και το αίτημα τους.

Δραστηριότητες

Στις υπηρεσίες που παρέχονται και στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται από την επιστημονική ομάδα περιλαμβάνονται :

  • Συμβουλευτική ενημέρωσης και πρόληψη, ψυχολογική στήριξη ή/και ψυχοθεραπεία, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και ψυχιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση (όπου αυτό κριθεί αναγκαίο) σε άτομα οροθετικά, ή ασθενείς με Aids, σε συντρόφους ή συγγενείς τους, αλλά και σε άτομα που προβληματίζονται σε σχέση με θέματα AIDS, επιθυμούν να κάνουν το διαγνωστικό τεστ ή βρίσκονται σε αναμονή αποτελεσμάτων,
  • παραπομπή στις κατάλληλες υπηρεσίες,
  • συστηματική καταγραφή και περαιτέρω δυνατότητα αξιολόγησης των ψυχοκοινωνικών αναγκών του πληθυσμού όσον αφορά σε θέματα AIDS, με στόχο αφενός τη συστηματοποίηση της κλινικής εικόνας του πληθυσμού που απευθύνεται στις υπηρεσίες μας και αφετέρου τη διερεύνηση και προώθηση αποτελεσματικότερων τρόπων κάλυψης των αναγκών του κοινού,
  • ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες και συνεργασίες με στόχο την ευρύτερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα AIDS, (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μαθητικό και νεανικό πληθυσμό), την εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα της (ψυχικής) υγείας, την προώθηση δικτύου συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες αλλά και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού των δύο υπηρεσιών,
  • διασύνδεση και επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμμετοχή στις εκστρατείες πρόληψης και ενημέρωσης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και στη δημιουργία πρωτότυπου ενημερωτικού υλικού, καθώς και συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε.

Στατιστικά Σ.Σ. και Τ.Γ.

Η καταγραφή των χαρακτηριστικών και αναγκών του κοινού μέσα από ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών σε σχέση με την HIV λοίμωξη απετέλεσε τον βασικό άξονα σχεδιασμού του Σ.Σ. / Τ.Γ. προσδίδοντας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας τους. Η δυνατότητα αποτύπωσης του κλινικού έργου και σε στατιστικά δεδομένα, συμβάλλει στην αξιολόγηση παραμέτρων σχετικών με την πρόληψη και τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της ΗΙV λοίμωξης και κατά συνέπεια στη δυνατότητα καθορισμού προτεραιοτήτων και δράσεων.

Για όλα τα άτομα που απευθύνονται στις Τ.Γ. / Σ.Σ. γίνεται ανώνυμη καταχώρηση των χαρακτηριστικών τους και των αιτημάτων τους, με βάση ένα δελτίο προ-κωδικοποιημένων πληροφοριών στην Τ.Γ. και ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων στο Σ.Σ. Έτσι επιτυγχάνεται η συστηματική καταγραφή των χαρακτηριστικών και αναγκών του κοινού που απευθύνεται στις υπηρεσίες. Στόχος της καταγραφής είναι η στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων και στη συνέχεια η συστηματική δημοσιοποίηση τους αλλά και η διάδοση τους στο πλαίσιο επιστημονικών εργασιών ή/και ερευνητικών προγραμμάτων. Περαιτέρω δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχουμε και διαμόρφωσης δράσεων και προτάσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται στη εξέλιξη των αναγκών του κοινού.

Μέχρι σήμερα η Τ.Γ. έχει δεχτεί πάνω από 65.000 κλήσεις από όλη την Ελλάδα. Η πλειονότητα των κλήσεων γίνεται από άτομα που ανησυχούν για ενδεχόμενη μόλυνσή τους είτε σε συνέχεια επικίνδυνης συμπεριφοράς είτε χωρίς βάσιμο λόγο. Στο Σ.Σ. αντίστοιχα έχουν απευθυνθεί περίπου 3.000 άτομα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων προσέρχεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο υποβολής στο διαγνωστικό τεστ, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός κλινικών πράξεων (συνεδρίες) αφορά στην ψυχολογική παρακολούθηση και κοινωνική υποστήριξη των οροθετικών ατόμων και των συγγενών αυτών. Για τα άτομα αυτά η ψυχολογική παρέμβαση είναι το συχνότερο συστηματική και μακρόπνοη μέσω ψυχοθεραπείας.

Προσωπικό Γραφείου – Επικοινωνία

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός και η Τηλεφωνική Γραμμή στελεχώνονται από επαγγελματίες ψυχοκοινωνικών επιστημών με ειδική εκπαίδευση σε θέματα Aids αλλά και στην συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη από το τηλέφωνο, στην ψυχολογική αξιολόγηση και στην ατομική ή/και ομαδική ψυχοθεραπεία, οι οποίοι πέρα από την απλή ενημέρωση μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη ψυχολογική, κοινωνική ή ψυχιατρική στήριξη.

Ειδικότερα, η επιστημονική ομάδα αποτελείται από :

  • 6 ψυχολόγους,
  • 1 κοινωνικό λειτουργό,
  • 1 ψυχίατρο και
  • 1 γραμματέα.

Τηλεφωνική Γραμμή για το AIDS :

210 – 72.22.222

Η Τ.Γ. λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9:00 πμ. έως τις 21:00 μμ. με 2 βάρδιες ημερησίως.

Συμβουλευτικός Σταθμός :

για ραντεβού 210 – 72.39.945

Fax:

210 – 72.39.945

Διεύθυνση: Ι. Δραγούμη 5, 161 21

Ο Σ.Σ. δέχεται το κοινό κατόπιν ραντεβού Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 15:00. Επιπρόσθετα, γίνεται προσπάθεια παρουσίας ψυχολόγου και κάποιες απογευματινές ώρες προκειμένου να εξυπηρετούνται εργαζόμενα άτομα.