ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 70ΞΑ469ΗΜΛ-ΩΗΩ 14.04.2016 Αρ. Πρωτ.: 872ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστημονική υποστήριξη, την μηχανοργάνωση – μηχανογράφηση, ανάπτυξης βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων ανάλυσης του Συστήματος Εργαστηριακής Δήλωσης Νοσημάτων (ΣΕΔΝ) του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Π
ΑΔΑ: Β410469ΗΜΛ-ΨΞΨ 16.07.2012 Αρ. Πρωτ.: 11876ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Aνάθεση δράσεων κατά το έτος 2012 για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση με αντικείμενο την εντομολογική επιτήρηση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των κουνουπιών στις περιοχές: 1) Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2) Θεσσαλία – Στερεά Ε
ΑΔΑ: Β49Ξ469ΗΜΛ-7ΤΞ 09.05.2012 Αρ. Πρωτ.: 2313ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Aνακοίνωση Ματαίωσης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: Λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Διαχείρισης Κρίσης (Call Center) - Γραμμή Υγείας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
ΑΔΑ: Β4ΩΖ469ΗΜΛ-Λ5Ξ 27.04.2012 Αρ. Πρωτ.: 750ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Aνακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και διενέργειας του παρακάτω ανοικτού διαγωνισμού της με αριθμ. πρωτ. 750//08-02-2012 διακήρυξης για την επιλογή του αναδόχου για το έργο:Λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Διαχείρισης Κρίσης (Call C
ΑΔΑ: Β4Β7469ΗΜΛ-ΖΩ4 30.03.2012 Αρ. Πρωτ.: 750ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομοτεχνική άποψη προσφορά, για το έργο «Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών εξετάσεων για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ιού HIV-AIDS με συνοδό εξοπλισμό»
ΑΔΑ: ΒΟΖ2469ΗΜΛ-Υ7Γ 15.02.2012 Αρ. Πρωτ.: 873ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Διαχείρισης Κρίσης (Call Center) – Γραμμή Υγείας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.»
ΑΔΑ: ΒΟΖ3469ΗΜΛ-ΒΩΒ 13.02.2012 Αρ. Πρωτ.: 750ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση δράσης σε σχέση με εντομολογική επιτήρηση στην Ήπειρο και Πελοπόννησο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης κουνουπιών κατά το 2012.
ΑΔΑ: ΒΟΝΥ469ΗΜΛ-ΚΘ3 09.01.2012 Αρ. Πρωτ.: 274ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση δράσης σε σχέση με εντομολογική επιτήρηση στην Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Αττική στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης κουνουπιών κατά το 2012.
ΑΔΑ: ΒΟΝΥ469ΗΜΛ-Ι6Μ 09.01.2012 Αρ. Πρωτ.: 324ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση δράσης σε σχέση με εντομολογική επιτήρηση στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης κουνουπιών κατά το 2012.
ΑΔΑ: ΒΟΝΥ469ΗΜΛ-Ψ1Θ 09.01.2012 Αρ. Πρωτ.: 325ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.
ΑΔΑ: 45ΒΣ469ΗΜΛ-Η6Φ 04.11.2011 Αρ. Πρωτ.: 5638ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα: Υλοποίηση δράσεων κάλυψης ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή του Έβρου.
ΑΔΑ: 4ΑΧΖ469ΗΜΛ-ΓΥΝ 07.09.2011 Αρ. Πρωτ.: 11835 διςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την αγορά δύο (2) λεωφορείων, δέκα επτά (17) θέσεων για την μεταφορά προσωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
ΑΔΑ: 4ΑΘΓ469ΗΜΛ-3 17.05.2011 Αρ. Πρωτ.: 6022ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: 4ΑΘΞ469ΗΜΛ-7 13.05.2011 Αρ. Πρωτ.: 1208ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 383 384 385