ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω92Κ469ΗΜΛ-ΠΣ9 03.04.2019 Αρ. Πρωτ.: 138ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩΓ1469ΗΜΛ-6ΙΟ 03.04.2019 Αρ. Πρωτ.: 134ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛ7Υ469ΗΜΛ-ΨΓΡ 03.04.2019 Αρ. Πρωτ.: 142ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ8Ρ2469ΗΜΛ-727 03.04.2019 Αρ. Πρωτ.: 143ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΩΜ469ΗΜΛ-ΑΟΨ 03.04.2019 Αρ. Πρωτ.: 136ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΖΟ469ΗΜΛ-ΥΔΓ 03.04.2019 Αρ. Πρωτ.: 137ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΙΥΘ469ΗΜΛ-ΤΟΙ 03.04.2019 Αρ. Πρωτ.: 135ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΖΑΛ469ΗΜΛ-ΖΝ1 03.04.2019 Αρ. Πρωτ.: 141ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9Π2Λ469ΗΜΛ-9ΜΝ 03.04.2019 Αρ. Πρωτ.: 140ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9Β7Δ469ΗΜΛ-ΑΨ7 03.04.2019 Αρ. Πρωτ.: 133ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΘ2Ε469ΗΜΛ-1Ψ3 03.04.2019 Αρ. Πρωτ.: 139ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας έτους 2019
ΑΔΑ: 6ΒΨΘ469ΗΜΛ-85Τ 27.03.2019 Αρ. Πρωτ.: 187ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣ9Π469ΗΜΛ-ΤΝ1 06.03.2019 Αρ. Πρωτ.: 562-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Φ37469ΗΜΛ-ΖΚΧ 06.03.2019 Αρ. Πρωτ.: 5001-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΧΒΤ469ΗΜΛ-ΒΓ5 06.03.2019 Αρ. Πρωτ.: 11632-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 160