ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ανάθεση δικαστικής εκπροσώπησης του φορέα.
ΑΔΑ: Ψ7ΗΒ46ΜΗΨ5-3Α6 24.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2202/24-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: Ω8ΨΖ46ΜΗΨ5-ΤΙΟ 24.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2198/24-01-2021ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: ΨΝΦΨ46ΜΗΨ5-8ΜΩ 24.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2199/24-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας για έξι (6) μήνες στη HELEXPO (Αθήνα & Θεσ/νίκη)
ΑΔΑ: 615546ΜΗΨ5-Φ5Ψ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1150/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του ΔΣ του ΕΟΔΥ
ΑΔΑ: ΩΖΤΙ46ΜΗΨ5-2Γ6 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1903/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου για τον συντονισμό κωδικό κλήσης 1135-αναβάθμιση παρεχ.υπηρεσιών
ΑΔΑ: 6ΟΒΧ46ΜΗΨ5-Φ24 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1902/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για υπηρεσίες ηλεκτρολόγου στον ΕΟΔΥ λόγω εκτάκτων αναγκών
ΑΔΑ: ΩΑΤ246ΜΗΨ5-Σ9Δ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2017/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για υπηρεσίες εξωτερικής αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Δράσης "SHARP"
ΑΔΑ: ΩΗΘΑ46ΜΗΨ5-ΚΗΧ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1901/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για υπηρεσίες εκτίμησης βλαβών για τον εργαστηριακό εξοπλισμό του ΚΕΔΥ
ΑΔΑ: 9ΗΡΖ46ΜΗΨ5-ΖΤΧ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1905/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού & εξοπλισμού γραφείου σύμφωνα με το ΥΣ3481/29-09-20 (ΟΠΣ 5061257)
ΑΔΑ: ΡΙΞ046ΜΗΨ5-5ΙΧ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2006/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για προμήθεια γραφείου εργασίας Προέδρου
ΑΔΑ: Ρ1Τ346ΜΗΨ5-5Λ6 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2007/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για προμήθεια 300 κουτιών (7.500 δοκιμασίες) δοκιμασιών ταχείας διάγνωσης ελονοσίας RTDs
ΑΔΑ: 93ΜΜ46ΜΗΨ5-34Ξ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2008/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για σύναψη ΠΣΣ με Κέντρα Αναφοράς & εργαστήρια για νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές
ΑΔΑ: 9Θ8Τ46ΜΗΨ5-ΠΗΣ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2009/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων για το AIDS
ΑΔΑ: Ψ44Σ46ΜΗΨ5-ΡΗΩ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 2010/20-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για προμήθεια υπηρεσιών ανάλυσης για το ΚΕΔΥ
ΑΔΑ: 68ΞΥ46ΜΗΨ5-ΥΥΥ 23.01.2022 Αρ. Πρωτ.: 1900/19-01-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 522