ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για άνοιγμα & κλείσιμο του 2ου ρολού στο ΠΕΔΥ Ναυπάκτου
ΑΔΑ: ΨΓΓΞ46ΜΗΨ5-ΞΡΦ 25.11.2022 Αρ. Πρωτ.: 23038/25-11-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για πρόσληψη Εμπειρογνώμονα/Ερευνητή και Στελέχους Επικοινωνίας στο πλαίσιο Κοινής Δράσης GA101035968
ΑΔΑ: Ψ6ΣΣ46ΜΗΨ5-01Ε 25.11.2022 Αρ. Πρωτ.: 23025/25-11-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: Ρ79Μ46ΜΗΨ5-Β16 25.11.2022 Αρ. Πρωτ.: 23026/25-11-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για πραγματοποίηση σέρβις σε όχημα της ΚΟΜΥ
ΑΔΑ: ΨΓΩΗ46ΜΗΨ5-ΛΨΔ 25.11.2022 Αρ. Πρωτ.: 23024/25-11-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: 64ΨΚ46ΜΗΨ5-ΖΟΘ 24.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 29/23-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ 20% 10-2022
ΑΔΑ: 60ΞΡ46ΜΗΨ5-ΣΦΟ 24.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α134/23-11-2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 10-2022
ΑΔΑ: ΨΓΩ046ΜΗΨ5-10Η 24.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α133/22-11-2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΑΔΗΣΥ 10-2022
ΑΔΑ: ΨΦΤ946ΜΗΨ5-3Μ0 24.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α131/22-11-2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΕΠΠ 10-2022
ΑΔΑ: ΩΑΞΙ46ΜΗΨ5-ΒΛΟ 24.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ Α132/22-11-2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ
ΑΔΑ: 9Λ1746ΜΗΨ5-0Σ6 24.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1127/23-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΑΔΑ: ΩΑΓΛ46ΜΗΨ5-ΦΨΧ 24.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1130/23-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΟΕ
ΑΔΑ: 9ΠΜΖ46ΜΗΨ5-Π6Χ 24.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1128/23-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΟΕ
ΑΔΑ: 678646ΜΗΨ5-Τ2Μ 24.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1129/23-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΕ
ΑΔΑ: 96ΠΩ46ΜΗΨ5-5ΟΣ 24.11.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1131/23-11-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για έκδοση γραμ/τίων προείσπραξης,παράσταση-προτάσεις στο Τριμελές Εφετείου Αθηνών (AK1590/2022)
ΑΔΑ: 6Θ6046ΜΗΨ5-ΤΔ2 24.11.2022 Αρ. Πρωτ.: 22891/24-11-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 675