ΚΕΕΛΠΝΟ

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόντος δικτυακού τόπου

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ο ΕΟΔΥ είναι δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του παρόντος δικτυακού τόπου (εφεξής «ο δικτυακός τόπος») που είναι αναρτημένος στο όνομα χώρου («domain name»): https://eody.gov.gr/ , ήτοι επί των δεδομένων – περιεχόμενου, κειμένων, εγγράφων, του λογισμικού και της απεικόνισης συνολικά της ιστοσελίδας.
 2. Ο ΕΟΔΥ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Σημ.: κατά το άρ. 4 του ΓΚΠΔ)

 1. Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»).
 2. Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, ο ΕΟΔΥ είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τις διαδικασίες που παρουσιάζονται στην παρούσα Πολιτική.
 3. Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
 4. Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων: το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Eν προκειμένω, Υποκείμενα των δεδομένων είναι οι χρήστες του δικτυακού τόπου.
 5. Αποδέκτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οδός Αγράφων αρ. 3-5, ΤΚ 15123 τηλ. 2105212000
 2. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΟΔΥ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@eody.gov.gr.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

 1. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο του ΕΟΔΥ και εφ’ όσον αλληλεπιδρά με αυτόν συλλέγονται δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Οι σκοποί των επεξεργασιών που διενεργούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του δικτυακού τόπου, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και οι αντίστοιχες νομικές βάσεις περιγράφονται ακολούθως:
  • Επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
   • Στις περιπτώσεις που απευθύνετε κάποιο μήνυμα στον Οργανισμό μέσω των αναρτημένων στον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικών διευθύνσεων, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («email»), Οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο περιλαμβάνεται στο μήνυμά σας.
   • Η νομική βάση της επεξεργασίας εξαρτάται από τη φύση – το αντικείμενο του μηνύματός σας και είναι η συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις του ΕΟΔΥ, η άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί καθώς και η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ και ε ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση που στο αίτημά σας περιλαμβάνονται και προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το αρ. 9 περ. 2 περ. ε ΓΚΠΔ.
   • Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν τα αρμόδια Τμήματα του ΕΟΔΥ, προκειμένου να απαντήσουν στο αίτημά σας.
   • Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι τη διεκπεραίωση του ζητήματος στο οποίο αφορά το μήνυμά σας, εκτός εάν διάταξη νόμου προβλέπει περαιτέρω αποθήκευση ή εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη των νομικών αξιώσεων του ΕΟΔΥ.
 1. Περαιτέρω, με αυτοματοποιημένο τρόπο μπορεί να συλλεχθούν δεδομένα και μεταδεδομένα όπως:
  • η διαδικτυακή διεύθυνση του χρήστη (IP address). Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο. Η διεύθυνση ΙΡ και λοιπά στοιχεία που ενδέχεται να συναχθούν μέσω αυτής (επί παραδείγματι η τοποθεσία του χρήστη – σε επίπεδο πόλης) διατηρούνται μόνον υπό τις προϋποθέσεις του νόμου,
  • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
  • οι δικτυακοί τόποι και συνδέσεις τις οποίες επιλέγει o χρήστης (με «κλικ») εντός σελίδας του δικτυακού τόπου,
  • οι βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον εξυπηρετητή,
  • οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω λογισμικού όπως “HTML cookies”, “Flash cookies”, “web beacons” και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.
  • Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία υπ’αριθμ. 3.2.-3.5, συλλέγονται αποκλειστικά με σκοπό την ορθή τεχνικά λειτουργία του ιστότοπου του Οργανισμού

 

Διαβίβαση- Κοινολόγηση προσωπικών δεδομένων

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εξαιρουμένου του παρόχου υπηρεσιών ανάπτυξης, υποστήριξης και φιλοξενίας του δικτυακού τόπου. O πάροχος, έχει παράσχει συμβατικώς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές (servers) στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 1. Ο ΕΟΔΥ διευκολύνει την άσκηση των κάτωθι δικαιωμάτων. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα ανωτέρω από τον ΕΟΔΥ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dpo@eody.gov.gr.
 2. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:
 3. Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 4. Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή σας δεδομένα ή να συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα
 5. Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 6. Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 7. Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.
 8. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: έχετε επιπλέον το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
 9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Αν θεωρείτε ότι είστε δυσαρεστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: https://www.dpa.gr/polites/katagelia_stin_arxi.

 

Ο ΕΟΔΥ δεν διενεργεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

 1. Ο ΕΟΔΥ διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα δικτυακό τόπο.
 2. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει αμέσως μόλις αυτή αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο. Συνιστάται στους χρήστες να συμβουλεύονται την παρούσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι έχουν υπ’ όψιν τους την πιο πρόσφατη έκδοσή της.