ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Διαπιστωτική πράξη - Κατάταξη υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τον Ν4354/2015
ΑΔΑ: Ρ8ΛΜ46ΜΗΨ5-ΠΕΙ 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΚΠ 4473/ 3-3-2023ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαπιστωτική πράξη - Κατάταξη υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τον Ν4354/2015
ΑΔΑ: 9ΤΤΟ46ΜΗΨ5-Γ6Τ 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΚΠ 4755/ 8-3-2023ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαπιστωτική πράξη - Κατάταξη υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τον Ν4354/2015
ΑΔΑ: 6ΞΟΩ46ΜΗΨ5-ΕΣ8 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΚΠ 4757/ 8-3-2023ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαπιστωτική πράξη - Κατάταξη υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τον Ν4354/2015
ΑΔΑ: ΩΜΑΩ46ΜΗΨ5-ΓΘΗ 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΚΠ 4534/ 3-3-2023ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαπιστωτική πράξη - Κατάταξη υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τον Ν4354/2015
ΑΔΑ: 67ΖΦ46ΜΗΨ5-Σ04 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΚΠ 5579/ 17-3-2023ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαπιστωτική πράξη - Κατάταξη υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τον Ν4354/2015
ΑΔΑ: 9ΧΧ646ΜΗΨ5-ΥΞΙ 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΚΠ 4761/ 8-3-2023ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: Ρ47246ΜΗΨ5-ΖΒΦ 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 5586/17-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΙΔΑΧ 04/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΑΔΑ: 92Γ346ΜΗΨ5-ΥΑΞ 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0326/17-03-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΙΔΑΧ 04/2023 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΔΑ: ΡΞ9Ο46ΜΗΨ5-ΧΡΨ 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0325/17-03-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ
ΑΔΑ: ΡΟΟΦ46ΜΗΨ5-ΚΡΡ 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0311/16-03-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ
ΑΔΑ: 9ΙΣ546ΜΗΨ5-ΥΧΞ 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0310/16-03-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για μετάβαση στο ΚΦΠΜ Σερρών,στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6Λ9Η46ΜΗΨ5-Η27 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 5541/17-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για συμμετοχή (διαδικτυακή παρακολούθηση) στο Onsite Courses and Workshop του ESCMID
ΑΔΑ: 9ΛΦΞ46ΜΗΨ5-ΘΥΡ 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 5542/17-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΘΩΝ46ΜΗΨ5-ΩΥΨ 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: 5484/17-03-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΑΕ
ΑΔΑ: 6Ω3Ο46ΜΗΨ5-7Υ5 17.03.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0309/15-03-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 759