ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - Ι.ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ& ΣΙΑ ΕΕ
ΑΔΑ: ΩΔΛΡ46ΜΗΨ5-ΗΙΚ 29.06.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0592/28-06-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΕΠΙΜΙΣΘΙΑ JA SHARP
ΑΔΑ: Ψ2ΕΟ46ΜΗΨ5-ΩΝΟ 29.06.2022 Αρ. Πρωτ.: XE 0593/28-06-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: Ψ38Π46ΜΗΨ5-ΠΤΡ 29.06.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0590/28-06-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΙΔΑΧ
ΑΔΑ: 6ΙΩΞ46ΜΗΨ5-5ΙΡ 29.06.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0589/28-06-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΔΑΧ ΕΚΤΟΣ Κ.Υ
ΑΔΑ: ΨΨΦΡ46ΜΗΨ5-ΕΣΨ 29.06.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0591/28-06-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για παράσταση & υπόμνημα ενώπιον του ΣΕΠΠΕ (ΠΔΕΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΕΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΕΠ 2376/27-6-2022
ΑΔΑ: 638Ζ46ΜΗΨ5-ΓΒΝ 28.06.2022 Αρ. Πρωτ.: 13031/28-06-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για παράσταση-προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 41960/2022, ΕΑΚ 4541/2022)
ΑΔΑ: 95ΙΙ46ΜΗΨ5-ΔΔΝ 28.06.2022 Αρ. Πρωτ.: 13032/28-06-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9Λ7Ο46ΜΗΨ5-2Β1 28.06.2022 Αρ. Πρωτ.: 13014/28-06-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίων στα κτίρια του ΕΟΔΥ
ΑΔΑ: 9ΓΦΤ46ΜΗΨ5-0ΓΝ 28.06.2022 Αρ. Πρωτ.: 13015/28-06-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για προμήθεια συριγγών στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος για τα τοξικοεξαρτώμενα άτομα στην Αθήνα
ΑΔΑ: 9ΡΕΞ46ΜΗΨ5-ΦΣ2 28.06.2022 Αρ. Πρωτ.: 13016/28-06-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - DRY ICE CREATIΟN AND SERVICES ιΚΕ
ΑΔΑ: ΩΧΑΠ46ΜΗΨ5-Ν6Λ 28.06.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0588/28-06-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - MODUS ΑΕ
ΑΔΑ: 9Κ3Ρ46ΜΗΨ5-6Τ8 28.06.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0587/28-06-2022ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για για υπερωρίες ΙΔΑΧ ΕΟΔΥ εκτός Κ.Υ. 08/2021,12/2021, 01-03/2022 (ΥΣ 2329/28-06-2022).
ΑΔΑ: ΨΞ7Ε46ΜΗΨ5-ΞΥΥ 28.06.2022 Αρ. Πρωτ.: 12958/28-06-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για υπηρεσίες υποστήριξης του ΟΠΣ διαχείρισης συμβάντων των ΚΟΜΥ (ΟΠΣ 5061257)
ΑΔΑ: 6Ι6946ΜΗΨ5-ΝΕΒ 28.06.2022 Αρ. Πρωτ.: 12949/28-06-2022ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΧ546ΜΗΨ5-ΔΚΞ 28.06.2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0586/27-06-2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 602