ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημ.αποζ. για συμμετοχή σε Δράσεις Ενημέρωσης για τη διαχείριση της έμφυλης βίας στο ΚΦΠΜ Ριτσώνας
ΑΔΑ: 9ΦΞ446ΜΗΨ5-Μ48 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10001/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημ.αποζημίωση για συμμετοχή σε Δράσεις Ενημέρωσης σχετικά με την έμφυλη βία στη Δομή Θερμοπυλών
ΑΔΑ: 9ΧΡΧ46ΜΗΨ5-Κ9Σ 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 10002/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για συμμετοχή στο Pandemic & the Economy 2023:"A Pandemic-Resilient Society" στο Ελσίνκι
ΑΔΑ: ΨΤΒΠ46ΜΗΨ5-ΒΕ6 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 9977/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ PHILOS ΥΠ. 4 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 01-02_2022
ΑΔΑ: 9Ξ5346ΜΗΨ5-Ζ6Ω 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 0555/19-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ PHILOS ΥΠ. 3 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 01-02_2022
ΑΔΑ: 67Χ346ΜΗΨ5-Ε0Τ 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0554/19-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ PHILOS ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 01-02_2022
ΑΔΑ: 9ΥΖ046ΜΗΨ5-ΥΘΥ 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0553/19-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για συντήρηση & επισκευή εγκ.πυροπροστασίας στα κτίρια του ΕΟΔΥ στην Αττική & προμήθεια αντ/κών
ΑΔΑ: 6Π9246ΜΗΨ5-ΛΩΦ 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 9984/19-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΟΜΥ 04/2023
ΑΔΑ: 6ΩΡ946ΜΗΨ5-ΡΔΠ 19.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0552/19-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ PHILOS ΥΠΟΕΡΓΟ 4_04-2023
ΑΔΑ: 94ΤΕ46ΜΗΨ5-ΟΥΣ 18.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0551/18-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΟΧ - ΚΟΜΥ ΥΠ.1_4-2023
ΑΔΑ: Ψ0ΦΦ46ΜΗΨ5-9ΔΜ 18.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0548/18-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΔΑ: Ψ1ΜΦ46ΜΗΨ5-Γ6Δ 18.05.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0547/18-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 6ΔΝ246ΜΗΨ5-ΖΤΑ 18.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 9872/18-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για αποζημίωση υπολοίπου κανονικής αδείας 2022-2023 ΙΔΟΧ ΚΟΜΥ, Υποέργου 1, (ΥΣ 2075/18-05-2023)
ΑΔΑ: ΨΙ7446ΜΗΨ5-ΨΘΙ 18.05.2023 Αρ. Πρωτ.: 9873/18-05-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ PHILOS ΥΠΟΕΡΓΟ 3_04-2023
ΑΔΑ: 6Η3Γ46ΜΗΨ5-Κ7Χ 18.05.2023 Αρ. Πρωτ.: XE 0549/18-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ PHILOS ΥΠΟΕΡΓΟ 1_04-2023
ΑΔΑ: 9Χ7946ΜΗΨ5-ΡΛ0 18.05.2023 Αρ. Πρωτ.: XE 0550/18-05-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 6 796