ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημ.αποζ.για εμβολιασμούς & έκδοση ΑΔΥΜ του παιδικού πληθυσμού στην ΕΔΠΦΑΑ Σιντική Προμαχώνα
ΑΔΑ: ΡΜ8446ΜΗΨ5-Η4Χ 05.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 10729/05-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Δημόσια Υγεία & τη Φροντίδα Υγείας, Παρίσι 20-21 Ιουνίου2024
ΑΔΑ: 6Α7Θ46ΜΗΨ5-Φ95 05.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 10736/05-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια καφέ & συναφών ειδών
ΑΔΑ: Ψ7Η846ΜΗΨ5-4ΔΠ 05.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 10684/05-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για εργαστηριακό έλεγχο πέντε (5) δειγμάτων για Clostridium botulinum (Oμάδα κινδύνου 2)
ΑΔΑ: ΡΟΦΔ46ΜΗΨ5-41Δ 05.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 10687/05-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για μεταφορά βιολογικού υλικού για έλεγχο Clostridium botulinum στο University of Helsinki
ΑΔΑ: ΨΩΤ146ΜΗΨ5-7ΦΟ 05.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 10689/05-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για ημ.αποζημιώσεις για διαπίστωση ανηλικότητας & ευαλωτότητας νεοεισερχομένων στη ΚΕΔΝ Σάμου
ΑΔΑ: 6ΤΧΕ46ΜΗΨ5-ΛΣΦ 05.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 10680/05-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΟΛΥΖΩΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΔΑ: 6ΓΩΕ46ΜΗΨ5-ΧΑ5 05.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0668/04-06-2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΔΑ: 6Ζ1Σ46ΜΗΨ5-ΨΝΔ 05.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0667/04-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Δημόσια Υγεία στο Παρίσι
ΑΔΑ: ΕΨΑΑ46ΜΗΨ5-ΡΕ0 04.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 10632/04-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση για μετάβαση του Προέδρου στη Λάρισα στο πλαίσιο ελέγχου γαστρεντερίτιδας
ΑΔΑ: 9ΨΝΑ46ΜΗΨ5-ΓΔ0 04.06.2024 Αρ. Πρωτ.: 10631/04-06-2024ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΟ 06-2024
ΑΔΑ: ΨΤΩΣ46ΜΗΨ5-0Γ5 04.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0659/03-06-2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟ 06-2024
ΑΔΑ: Ψ9ΛΚ46ΜΗΨ5-4Α8 04.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0660/03-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΝΟΙΚΙΟ 06-2024
ΑΔΑ: 6Δ9Γ46ΜΗΨ5-ΓΕΦ 04.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0661/03-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΑΧΡΙΛΙΤΖΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟ 06-2024
ΑΔΑ: ΨΚ5Κ46ΜΗΨ5-298 04.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0662/03-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΑΧΡΙΛΙΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ 06-2024
ΑΔΑ: Ψ8ΨΩ46ΜΗΨ5-ΖΕ5 04.06.2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 0663/03-06-2024ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 4 5 6 7 8 1,045