ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΠΕ
ΑΔΑ: 6ΘΩΧ46ΜΗΨ5-0ΥΙ 23.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1239/22-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΥΔΑΠ
ΑΔΑ: ΨΗΓΑ46ΜΗΨ5-ΤΒ8 23.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1241/22-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσια αποζημίωση στο πλαίσιο συναντήσεων στο ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: ΨΧ9Τ46ΜΗΨ5-ΘΔΔ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21370/22-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για παράταση μίσθωσης ακινήτου ΕΟΔΥ Β. Ελλάδος
ΑΔΑ: 63Ψ146ΜΗΨ5-ΞΚΗ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21369/22-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 6ΩΦΑ46ΜΗΨ5-1ΔΖ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1236/22-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για έκδοση γραμ/τίων προείσπραξης-κατάθεση προτάσεων (Ειρηνοδικείο Αθηνών: ΓΑΚ-ΕΑΚ 82870/725/2022),
ΑΔΑ: ΨΧ5Λ46ΜΗΨ5-ΙΓΔ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21373/22-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 9ΧΤΠ46ΜΗΨ5-ΒΞΣ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1237/22-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης για έκδοση γραμ/τίων προείσπαρξης-κατάθεση προτάσεων(Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου:ΓΕΚ-ΕΑΚ 8376/174/2022)
ΑΔΑ: ΨΓΥΗ46ΜΗΨ5-1Ε5 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21371/22-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΓΑΝΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΑ: 9ΙΦΨ46ΜΗΨ5-ΒΤΒ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1238/22-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για εκπόνηση μελέτης ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΔΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΣ46ΜΗΨ5-ΤΑΠ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21376/22-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για συμπληρωματική οικ.ενίσχυση για ΠΣΣ ΕΟΔΥ - ΕΛΚΕ Παν.μίου Θεσσαλίας - ΠΕΔΥ Θεσσαλίας για το έτος 2023
ΑΔΑ: 61Ν346ΜΗΨ5-8ΞΡ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21375/22-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών εξωτερικού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
ΑΔΑ: ΨΧ6Λ46ΜΗΨ5-4ΨΛ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21374/22-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΚΕ ΑΠΘ
ΑΔΑ: ΨΤ7846ΜΗΨ5-Α4Γ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1234/20-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΒ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΔΥ ΕΤΟΥΣ 2023
ΑΔΑ: ΨΥΦΜ46ΜΗΨ5-Γ5Λ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21339/22-11-2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΟΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10/2023
ΑΔΑ: Ψ8ΤΗ46ΜΗΨ5-ΛΘΡ 22.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1235/21-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6 7 8 9 10 898