ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ΑΔΑ: 9ΞΦΩ46ΜΗΨ5-9Ψ3 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21300/21-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για σύνταξη και υπογραφή δύο (2) Πληρεξουσίων
ΑΔΑ: ΨΒΦΙ46ΜΗΨ5-Π7Λ 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21301/21-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για έκδοση & πληρωμή ενσήμων & παραβόλων πρός ηλεκτρονική λήψη αντιγράφων αποφάσεων ,προτάσεων για δικαστικές ενέργειες
ΑΔΑ: 9ΠΥΤ46ΜΗΨ5-ΤΞΨ 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21303/21-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για μετάβαση στο ΠΕΔΥ Ηπείρου
ΑΔΑ: 95ΦΚ46ΜΗΨ5-ΗΟΑ 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21233/21-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για ημερήσιες αποζημιώσεις για τη κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην ΕΔΠΦΑΑ στο Κλειδί Σερρών
ΑΔΑ: ΨΠ3Ν46ΜΗΨ5-63Ι 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: 21232/21-11-2023ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ε.Π.Ε.
ΑΔΑ: 905Τ46ΜΗΨ5-ΟΘ8 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1229/20-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.
ΑΔΑ: 99ΙΥ46ΜΗΨ5-5Η2 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1230/20-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 94ΞΦ46ΜΗΨ5-ΚΣ6 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1233/20-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 6ΖΞΟ46ΜΗΨ5-ΕΕΖ 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1232/20-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: ΨΙΓΡ46ΜΗΨ5-ΧΞΡ 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1231/20-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: 9Π4Α46ΜΗΨ5-Ξ54 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1225/20-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΑ: ΨΤΠΩ46ΜΗΨ5-ΟΧΞ 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1224/20-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -VODAFONE
ΑΔΑ: Ω8ΚΙ46ΜΗΨ5-0Χ4 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1228/20-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΓΑΝΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ6Θ46ΜΗΨ5-Β4Η 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1226/20-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: Ψ31Ι46ΜΗΨ5-ΝΟ6 21.11.2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 1227/20-11-2023ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 7 8 9 10 11 898