ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧ45469ΗΜΛ-ΗΗΧ 31.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 2091ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1877 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ"
ΑΔΑ: 6ΥΝ0469ΗΜΛ-6Φ5 30.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 2086ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΓ9469ΗΜΛ-Τ1Ε 11.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1870ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΈΝΟΥ ΝΕΡΟΎ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΦΤ469ΗΜΛ-ΗΩΤ 01.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1838/ΔΙΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙΙ9469ΗΜΛ-ΣΝΟ 01.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1882ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΊΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ "ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΑΞΙΔΊΩΝ¨"
ΑΔΑ: Ψ44Ψ469ΗΜΛ-Η2Ν 01.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1877ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 75Π5469ΗΜΛ-5ΞΧ 01.08.2016 Αρ. Πρωτ.: 1869ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΑΔΑ: 7ΨΙΖ469ΗΜΛ-93Α 20.05.2016 Αρ. Πρωτ.: 674ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΔΥ469ΗΜΛ-9Ξ0 14.04.2016 Αρ. Πρωτ.: 873ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 70ΞΑ469ΗΜΛ-ΩΗΩ 14.04.2016 Αρ. Πρωτ.: 872ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστημονική υποστήριξη, την μηχανοργάνωση – μηχανογράφηση, ανάπτυξης βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων ανάλυσης του Συστήματος Εργαστηριακής Δήλωσης Νοσημάτων (ΣΕΔΝ) του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Π
ΑΔΑ: Β410469ΗΜΛ-ΨΞΨ 16.07.2012 Αρ. Πρωτ.: 11876ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Aνάθεση δράσεων κατά το έτος 2012 για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση με αντικείμενο την εντομολογική επιτήρηση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των κουνουπιών στις περιοχές: 1) Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2) Θεσσαλία – Στερεά Ε
ΑΔΑ: Β49Ξ469ΗΜΛ-7ΤΞ 09.05.2012 Αρ. Πρωτ.: 2313ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Aνακοίνωση Ματαίωσης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: Λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Διαχείρισης Κρίσης (Call Center) - Γραμμή Υγείας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
ΑΔΑ: Β4ΩΖ469ΗΜΛ-Λ5Ξ 27.04.2012 Αρ. Πρωτ.: 750ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Aνακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και διενέργειας του παρακάτω ανοικτού διαγωνισμού της με αριθμ. πρωτ. 750//08-02-2012 διακήρυξης για την επιλογή του αναδόχου για το έργο:Λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Διαχείρισης Κρίσης (Call C
ΑΔΑ: Β4Β7469ΗΜΛ-ΖΩ4 30.03.2012 Αρ. Πρωτ.: 750ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομοτεχνική άποψη προσφορά, για το έργο «Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών εξετάσεων για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ιού HIV-AIDS με συνοδό εξοπλισμό»
ΑΔΑ: ΒΟΖ2469ΗΜΛ-Υ7Γ 15.02.2012 Αρ. Πρωτ.: 873ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1 400 401 402 403