ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 7ΘΥΥ469ΗΜΛ-ΧΣΚ 28.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 390-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PHILOS
ΑΔΑ: ΩΟ9Ρ469ΗΜΛ-Κ5Η 28.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 278-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PHILOS
ΑΔΑ: 62ΚΚ469ΗΜΛ-3ΡΘ 28.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 274-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΔΑ: 64ΡΜ469ΗΜΛ-ΜΡΡ 13.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 8/04.04.2017ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΣΖΙ469ΗΜΛ-ΟΚ0 11.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 769-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 65ΔΧ469ΗΜΛ-ΡΒ8 11.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 769-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΕΖ469ΗΜΛ-ΗΙΖ 11.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 961-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΧΕ469ΗΜΛ-459 11.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 125ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΦΓ469ΗΜΛ-ΗΦΟ 07.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 1122-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΨΛ469ΗΜΛ-ΘΥ1 07.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 1011-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΩ6469ΗΜΛ-1Ε5 07.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 725-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΜ7Β469ΗΜΛ-4Ρ8 07.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 2053-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 63ΟΨ469ΗΜΛ-Σ5Ω 07.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 726-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΞΩ469ΗΜΛ-ΡΝΠ 07.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 663-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 7ΖΑ8469ΗΜΛ-ΙΑ7 07.04.2017 Αρ. Πρωτ.: 665-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 438 439 440 441 442 452