ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡ5Δ469ΗΜΛ-ΙΨ9 21.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 608-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΨΦΓ469ΗΜΛ-Σ04 21.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 675-1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΤ8469ΗΜΛ-ΩΒ8 21.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 198ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ψ00Ψ469ΗΜΛ-Λ6Κ 21.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 199ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 7Ζ7Ι469ΗΜΛ-ΠΒ4 21.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 200ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΨ6469ΗΜΛ-Ω0Φ 21.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 201ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΨΤΚ8469ΗΜΛ-Φ6Λ 21.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 202ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΑΛ469ΗΜΛ-Ν5Ζ 20.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 189ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 9ΞΠΘ469ΗΜΛ-ΕΤΞ 20.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 190ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩ5Η469ΗΜΛ-8Α7 20.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 191ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 9Π5Μ469ΗΜΛ-ΥΕΩ 20.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 194ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6Η4Ε469ΗΜΛ-Ω00 20.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 195ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ψ45Ζ469ΗΜΛ-Ρ7Χ 20.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 193ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΟΕ469ΗΜΛ-Ι7Γ 20.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 192ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΘΖ469ΗΜΛ-ΥΩΖ 20.02.2019 Αρ. Πρωτ.: 196ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 888 889 890 891 892 1,044