Επιδημιολογικά – Στατιστικά Δεδομένα

Οι στόχοι της επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων είναι:

  • η εκτίμηση της διασποράς ενός νοσήματος, προβλήματος ή συμβάντος και ο προσδιορισμός των ενεχόμενων παραγόντων κινδύνου
  • η εκτίμηση της επίπτωσης ενός νοσήματος και η παρακολούθηση των διαχρονικών του τάσεων
  • ο εντοπισμός επιδημιών και
  • η αξιολόγηση παρεμβάσεων και στρατηγικών δημόσιας υγείας.

Η επιδημιολογική επιτήρηση γίνεται κυρίως μέσω των 3 συστημάτων επιτήρησης (βλ. παρακάτω), ενώ συμπληρωματικό ρόλο στην επιτήρηση παίζουν ειδικά συστήματα.

Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης

Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας (Sentinel)

Ειδικά Συστήματα Επιτήρησης / Δήλωσης Κρουσμάτων