ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/27-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

,
|
08.07.2020

Θέμα: Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/27-4-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος- Κατάργηση της ανάρτησης στον δικτυακό τόπο του ΕΟΔΥ στοιχείων των πινάκων αποκλεισθέντων λόγω μη παραδεκτής συμμετοχής.

Σχετ. 1: H υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/27-4-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Σχετ. 2: Οι ανακοινώσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΟΔΥ των αποτελεσμάτων της ως άνω πρόσκλησης .

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει τα εξής:
1. Δεδομένης της παρέλευσης χρονικού διαστήματος το οποίο κρίνεται ικανό για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8986/27-4-2020 πρόσκλησης, αποφασίστηκε η κατάργηση από τον δικτυακό τόπο του ΕΟΔΥ των στοιχείων των συμμετεχόντων διαφορετικών ειδικοτήτων που αποκλείσθηκαν λόγω μη παραδεκτής συμμετοχής, τα οποία αναρτήθηκαν έως και την 22.06.2020.
2. Οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι μπορούν να διατυπώνουν τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την σχετική πρόσκληση και τα αποτελέσματα αυτής στην ηλεκτρονική διεύθυνση komy@eody.gov.gr.